logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เชื้อราที่เล็บ

อาการ : เชื้อราที่เล็บ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไซโคลพิรอกซ์ (Ciclopirox)

ยาไซโคลพิรอกซ์มีสรรพคุณรักษาการติดเชื้อราประเภทต่างๆ เช่น รักษาโรคเชื้อราที่เล็บมือ, เชื้อราที่เล็บเท้า, รังแคที่ศีรษะ, เชื้อราบริเวณขาหนีบ, รักษาเกลื้อน, กลาก, ฮ่องกงฟุต...

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มอร์โฟลาย (Morpholine)

ยามอร์โฟลาย/อนุพันธ์ยามอร์โฟลาย(Morpholine)เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวไม่มีสี มีฤทธิ์เป็นยาต้านเชื้อรา