logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

อาการ : เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) หรือ กลีเซอริลไตรไนเตรท (Glyceryl trinitrate)

ยาไนโตรกลีเซอรินมีสรรพคุณดังนี้คือ ป้องกันอาการเจ็บหน้าอกด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด/กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Angina pectoris)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาไนเตรท (Nitrate medicines)

ยากลุ่มไนเตรทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ใช้บำบัดรักษาอาการ/ภาวะเจ็บหน้าอกจากหัว ใจขาดเลือด (Angina) ห้ามใช้ยากลุ่มไนเตรทกับผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตต่ำ