logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลิอด

อาการ : เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลิอด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ราโนลาซีน (Ranolazine)

ยาราโนลาซีน (Ranolazine) เป็นอนุพันธ์ของกลุ่มยาพิเพอราซีน (Piperazine derivative) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอกด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(Angina)