logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บป่วยเล็กน้อย

อาการ : เจ็บป่วยเล็กน้อย

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาโอทีซี (OTC Drugs) ยาจำหน่ายหน้าเคาเตอร์ (Over-the-counter drugs)

ยาจำหน่ายหน้าเคาเตอร์(Over-the counter drugs ย่อว่า OTC drugs) หรือมักเรียกว่า “ยาโอทีซี (OTC drugs)” หมายถึง ยาที่ประชาชนสามารถเลือกซื้อได้เองจากร้านค้า