logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อาการ : เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ออกซิโทซิน รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Oxytocin receptor antagonist)

ยา/สารออกซิโทซิน (Oxytocin) เป็นสารประเภทฮอร์โมนที่พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผลิตจากสมองส่วนไฮโปทารามัส(Hypothalamus) มีความสำคัญสำหรับมนุษย์