logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เคลื่อนไหวกระดูกไม่ได้

อาการ : เคลื่อนไหวกระดูกไม่ได้

โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล

กระดูกหัก (Bone fracture)

แพทย์จะให้การดามกระดูกที่หักเป็นเบื้องแรก ตามด้วยการตรวจดูว่ามีหลอดเลือด และ/หรือเส้นประสาทในบริเวณที่หักเป็นปกติหรือไม่ จากนั้นแพทย์จะส่งไปถ่ายภาพรังสี

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กระดูกร้าว (Incomplete fracture)

กระดูกร้าว คือ กระดูกหักประเภทหนึ่ง ที่การแตกของกระดูกเกิดขึ้นเพียงบางส่วนของกระดูกเท่านั้น ไม่ได้หัก/แตกครบตลอดความกว้างของกระดูก (Transverse width)