logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เครียดจากการเมือง

อาการ : เครียดจากการเมือง

โดย นพ.ทรงภูมิ เบญญากร

ภาวะเครียดจากการเมือง (Political Stress Syndrome : PSS)

ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางปัญหาการเมือง มีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเครียดทางการเมืองเพราะเกิดความกังวลล่วงหน้า (Anticipatory Anxiety)