logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย

อาการ : เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน (Nonsteroidal antiandrogen)

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน (Nonsteroidal antiandrogen ย่อว่า NSAA) นักวิทยาศาสตร์รู้จักยากลุ่มนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513)