logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เกล็ดเลือดสูง

อาการ : เกล็ดเลือดสูง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อะนากรีไลด์ (Anagrelide)

ยาอะนากรีไลด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อช่วยลดปริมาณของเกล็ดเลือดที่มีสูงเกินจากปกติ ต้องมารับการตรวจเลือดซีบีซี/CBC และการตรวจเลือดดูการทำงานของตับของไต