logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาหารเสริม

อาการ : อาหารเสริม

โดย พรลภัส บุญสอน

น้ำมันปลา (Fish oil)

น้ำมันปลา (Fish oil) เป็นน้ำมันที่สกัดมาจาก เนื้อ หนัง พุง หัว และหาง ของปลา โดยเฉพาะ ปลาที่อาศัยในแถบทะเลน้ำลึกที่เป็นน้ำเย็น เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน

โดย พรลภัส บุญสอน

อาหารเสริม (Complementary foods)

อาหารเสริม(Complementary foods) ทางเภสัชกรรมหมายถึง อาหารที่ให้รับประทานเพิ่มเติมนอกเหนือจากอาหารหลัก(อาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ ที่ได้รับ 3 มื้อต่อวัน)

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เออร์โกเจนิก (Ergogenic drug)

ยา/สารเออร์โกเจนิก(Ergogenic drugs หรือ Ergogenic aids) เป็นยา/สารเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย(Performance-enhancing substances) ที่มักจะพบเห็นการใช้ในกลุ่มนักกีฬา

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โคลีน (Choline)

โคลีน(Choline) เป็นสารประเภทวิตามินที่ละลายน้ำได้ มีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลายชื่อ เช่น Bilineurine, Choline ion, N-trimethylethanolamine, Trimethylethanolamine N