logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อารมณ์แปรปรวน

อาการ : อารมณ์แปรปรวน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

กรดวาลโปรอิก (Valproic acid: VPA)

กรดวาลโปรอิกมีสรรพคุณดังนี้ ใช้รักษาอาการของโรคลมชัก, ใช้รักษาและป้องกันโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorders), ใช้ป้องกันอาการโรคไมเกรน