logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการไม่พึงประสงค์จากยา

อาการ : อาการไม่พึงประสงค์จากยา

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มอาการเรดแมน (Red Man Syndrome)

เมื่อกล่าวถึงปฏิกิริยาที่เกิดจากยาต่างๆ(Adverse drug reaction) โดยทั่วไปเราจะนึกถึงปฏิกิริยาระหว่างยา และ การแพ้ยา