logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการอื่นๆ

อาการ : อาการอื่นๆ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติค (Paraneoplastic syndrome)

กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติค(Paraneoplastic syndrome) คือ กลุ่มอาการผิดปกติในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มีไข้ เบื่ออาหาร ผอมลง ซึ่งอาการต่างๆดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุ