logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อักเสบ

อาการ : อักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โพรสตาแกลนดิน อินฮิบิเตอร์ (Prostaglandin inhibitors)

โพรสตาแกลนดิน มีหน้าที่หลากหลาย เช่น ทำให้หลอดเลือดหดหรือขยายตัว, ให้มีการรวมตัวของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ลดลง, กระตุ้นเส้นประสาทบริเวณไขสันหลังในด้านรับรู้ความเจ็บปวด