logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติจากเหล็กสูง

อาการ : อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติจากเหล็กสูง

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาขับเหล็ก (Iron Chelators)

ยาขับเหล็ก(Iron Chelators) หมายถึง ยาที่ใช้กำจัดธาตุเหล็กในร่างกายของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมีภาวะเหล็กเกินจากการรับเลือด