logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ห้อเลือด

อาการ : ห้อเลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ห้อเลือด ฟกช้ำ (Bruise)

ห้อเลือด หรือ ฟกช้ำ เป็นอาการ ไม่ใช่โรค โดยเกิดจากการมีเลือดออกในเนื้อเยื่อชั้นใต้ต่อผิวหนัง มักเกิดภายหลังการได้รับบาดเจ็บ เช่น การกระแทก