logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูดหงอนไก่

อาการ : หูดหงอนไก่

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โพโดฟิลอก (Podofilox)

ยาโพโดฟิลอก(Podofilox) หรือจะเรียกว่า ยาโพโดฟิลโลทอกซิน (Podophyllotoxin) เป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านการแบ่งตัวของเซลล์(Antimitotic)