logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจเบาผิดปกติ

อาการ : หายใจเบาผิดปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

กดการหายใจ (Respiratory depression)

กดการหายใจ หรือ การกดการหายใจ (Respiratory depression หรือ Hypoventilation) คือภาวะที่มีการหายใจผิดปกติ กล่าวคือ หายใจช้า หายใจตื้น หายใจแผ่วเบา