logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หัวใจหยุดเต้น

อาการ : หัวใจหยุดเต้น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)

หัวใจหยุดเต้น(Cardiac arrest หรือ Sudden cardiac death หรือ Sudden cardiac arrest/ SCA)คือภาวะหัวใจหยุดการทำงาน/หยุดเต้น ทันที