logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลากหลายอาการโรคทั่วร่างกาย

อาการ : หลากหลายอาการโรคทั่วร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยากลุ่มแอลฟา-2 แอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ (Alpha-2 adrenergic blocker)

ร่างกายคนเรา จะมีสารสื่อประสาทหลายชนิดที่มีการแสดงฤทธิ์แบบจำเพาะเจาะจงในลักษณะต่างๆ สารสื่อประสาทดังกล่าวจะต้องเข้ารวมตัวกับโปรตีนที่อยู่บริเวณปลายเซลล์ประสาท