logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลากหลายทั่วร่างกาย

อาการ : หลากหลายทั่วร่างกาย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

นอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Norepinephrine-dopamine releasing agent)

ยานอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Norepinephrine-dopamine releasing agent ย่อว่า NDRA) เป็นกลุ่มยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกาย