logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลังคลอด

อาการ : หลังคลอด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ระยะหลังคลอด (Postpartum period)

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด สตรีหลังคลอดบางคนจะมีอาการซึมเศร้ามากผิดปกติ ไม่สน ใจลูก เบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากเลี้ยงลูก อาการมักจะเกิดประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังคลอด