logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลอดเลือดอุดตัน

อาการ : หลอดเลือดอุดตัน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สิ่งหลุดอุดหลอดเลือด (Embolus)

Embolus เป็น เอกพจน์ ส่วนพหูพจน์ คือ Emboli โดย “Embolus มาจากภาษากรีก แปลว่า ก้อน หรือ อุด” ซึ่งพจนานุกรมศัพท์แพทย์ศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ