logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หนังตากระตุก

อาการ : หนังตากระตุก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หนังตากระตุก (Blepharospasm)

หนังตากระตุก (Blepharospasm) เป็นอาการจากกล้ามเนื้อหนังตาหรือกล้ามเนื้อรอบๆตา กระตุกเป็นพักๆโดยเราควบคุมไม่ได้ แต่จะหายไปเองภายในเวลาเป็นนาที ชั่วโมง