logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หนอง

อาการ : หนอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ฝี (Boil)

ฝี (Boil) คือ เนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อรุนแรงจนก่อให้เกิดมีลักษณะเป็นก้อน มักมีลักษณะกลมภายในเป็นหนอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ของเหลว/น้ำ (Body fluid) เลือด (Blood) น้ำเลือด (Plasma) น้ำเหลือง (Serum, Lymph) หนอง (Pus)

ของเหลว/น้ำ (ในร่างกาย) หรือ Body fluid คือ ของเหลวทุกชนิดที่มีอยู่ในร่างกาย ซึ่งรวมทั้งสิ่ง/สารคัดหลั่ง (Secretion) สิ่งขับถ่าย (Excretion) เช่น ปัสสาวะ