logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สิวอุดตัน

อาการ : สิวอุดตัน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ดิฟเฟอริน (Differin) หรือ อะแดพาลีน(Adapalene)

ยาดิฟเฟอริน(Differin)เป็นยาชื่อการค้าของยาทารักษาสิวอุดตัน(Comedone) โดยมีตัวยาสำคัญหรือ ยาชื่อสามัญ คือ อะแดพาลีน/Adapalene