logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สารให้ความหวานและเหนียว

อาการ : สารให้ความหวานและเหนียว

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แบะแซ หรือ น้ำเชื่อมข้าวโพด(Corn syrup)

แบะแซ หรือ น้ำเชื่อมข้าวโพด(Corn syrup) เป็นน้ำเชื่อมที่ทำจากแป้งข้าวโพดหรือเป็นที่รู้จักอีกชื่อว่า “น้ำเชื่อมกลูโคส (Glucose syrup)”