logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สารเสพติด

อาการ : สารเสพติด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาคาทิโนน (Cathinone)

ในทางการแพทย์ยาคาทิโนนใช้เป็นยาลดน้ำหนัก โดยผลิตออกมาในโครงสร้างของ Cathine มีข้อกำหนดระยะเวลาในการใช้รับประทานไม่เกิน 4 สัปดาห์ และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาอี หรือ เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (MDMA: Methylenedioxymethamphetamine)

สาร/ยาเมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน(Methylenedioxymethamphetamine ย่อว่า MDMA) จัดอยู่ในสาร/ยาเสพติดประเภทที่ 1 ในต่างประเทศมีการลักลอบขายในตลาดมืด