logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์

อาการ : สติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

กลุ่มอาการดาวน์ (Down’s syndrome)

ประมาณ 85% ของทารกที่เป็น Down’s syndrome จะสามารถมีชีวิตรอดมาได้จนถึง 1 ปี และประมาณ 50% จะมีชีวิตอยู่ได้จนถึง 50 ปี สาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญในช่วงวัยทารก