logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ศีรษะล้าน

อาการ : ศีรษะล้าน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ฟิแนสเทอไรด์ (Finasteride)

ฟิแนสเทอไรด์มีสรรพคุณดังนี้ รักษาอาการต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia), รักษาอาการศีรษะล้านในผู้ชาย ในผู้ชายควรหมั่นตรวจคลำเต้านมระหว่างใช้ยานี้