logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

อาการ : ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะบ่อย (Frequent urination)

ปัสสาวะบ่อย/ ฉี่บ่อย (Frequent urination) คือ อาการปวดปัสสาวะที่ทำให้ต้องรีบเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าที่เคยเป็น