logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วิตกกังวลซึมเศร้า

อาการ : วิตกกังวลซึมเศร้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

พาร็อกซีทีน (Paroxetine)

ยาพาร็อกซีทีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น บำบัดรักษาอาการโรคซึมเศร้า (Depression), รักษาอาการวิตกกังวลต่อการเข้าสังคม (Social anxiety disorder)