logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัตถุอันตรายและสารเคมี

อาการ : วัตถุอันตรายและสารเคมี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ประเภทวัตถุอันตรายและสารเคมี (Hazardous materials)

นักวิชาการได้ให้คำนิยามวัตถุอันตราย(Hazardous materials) หมายถึง สารประกอบ หรือ สารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง