logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัคซีนบาดทะยัก

อาการ : วัคซีนบาดทะยัก

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนบาดทะยักท็อกซอยด์ (Tetanus Toxoid vaccine)

วัคซีนบาดทะยักชนิดท็อกซอยด์ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยผลิตจากพิษของแบคทีเรีย Clostridium tetani ซึ่งก่อให้เกิดโรคบาดทะยักที่ทำให้หมดพิษ