logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ล้มแล้วข้อมือผิดรูป

อาการ : ล้มแล้วข้อมือผิดรูป

โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล

กระดูกข้อมือหักในผู้สูงอายุ (Colles’ fracture)

ผู้สูงอายุทุกคนจะมีกระดูกบางลงหรือกระดูกพรุนตามวัย มากน้อยต่างกัน เมื่อล้มกระ ดูกก็มักจะหักแม้ไม่ได้ล้มแรง มีอยู่สี่แห่งที่กระดูกมักจะบางมากๆ