logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลืมชั่วคราว

อาการ : ลืมชั่วคราว

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการลืมชั่วคราว (Transient Amnesic Syndrome)

กลุ่มอาการลืมชั่วคราวคือ กลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมีอาการลืมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันและเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว