logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลมหลับ

อาการ : ลมหลับ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์ หรือ ดีอาร์ไอ (Dopamine reuptake inhibitor or DRI)

ยาโดพามีน รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์(Dopamine reuptake inhibitor ย่อว่า DRI)เป็นกลุ่มยาที่ทำหน้าที่ยับยั้งการดูดคืนกลับเข้าสู่เซลล์สมองของสารสื่อประสาทประเภท