logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลดความดันโลหิต

อาการ : ลดความดันโลหิต

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone)

ยาสไปโรโนแลคโตนมีสรรพคุณดังนี้ ลดอาการบวมน้ำของร่างกาย, รักษาโรคความดันโลหิตสูง, รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง, รักษาภาวะบวมน้ำจากโรคตับอักเสบ