logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ร้อน

อาการ : ร้อน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ฝี (Boil)

ฝี (Boil) คือ เนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อรุนแรงจนก่อให้เกิดมีลักษณะเป็นก้อน มักมีลักษณะกลมภายในเป็นหนอง