logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ร่างกายเสียของเหลวรุนแรง

อาการ : ร่างกายเสียของเหลวรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

สารละลายอะซีตาร์ (Acetra solution)

สารละลายอะซีตาร์ (Acetar solution) เป็นสารละลายที่ถูกเตรียมเพื่อใช้ทดแทนการสูญเสียของเหลวในร่างกายเนื่องจากบาดแผลไฟไหม้/แผลไหม้ หรือจากอาการท้องเสียรุนแรงรวม