logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ร่างกายอ่อนเพลีย

อาการ : ร่างกายอ่อนเพลีย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

อนาบอลิก-แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์ (Anabolic-androgenic steroids)

ยาอนาบอลิก-แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์(Anabolic androgenic steroid ย่อว่า AAS) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ ยาอนาบอลิก สเตียรอยด์ (Anabolic steroids)