logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / รอยย่นบนใบหน้า

อาการ : รอยย่นบนใบหน้า

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

แอซฟิเซล-ที (Azficel-T)

ยาแอซฟิเซล-ที (Azficel-T) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ลดริ้วรอยของผิวหนังบริเวณจมูก การฉีดแอซฟิเซล-ทีเข้าตามริ้วรอย