logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาแก้ปวดรุนแรง

อาการ : ยาแก้ปวดรุนแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาเฟนทานิล (Fentanyl)

ยาเฟนทานิลมีสรรพคุณ ดังนี้ ระงับอาการปวดจากโรคมะเร็ง, ระงับอาการปวดรุนแรงชนิดเรื้อรัง, ใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาสลบในการผ่าตัด, ระงับอาการปวดหลังการผ่าตัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

มอร์ฟีน (Morphine)

ยามอร์ฟีนมีสรรพคุณดังนี้ บำบัดบรรเทาอาการปวดระดับกลางถึงระดับรุนแรงเช่น อาการปวดจากการผ่าตัดหรือจากโรคมะเร็ง, ใช้เป็นยาป้องกันอาการปวดก่อนเข้ารับการผ่าตัด