logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาแก้ปวดระยะสั้น

อาการ : ยาแก้ปวดระยะสั้น

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอโทมีเดท (Etomidate)

ยาเอโทมีเดท(Etomidate) เป็นยากระตุ้นให้สลบชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้นๆแต่ออกฤทธิ์เร็ว ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1964 (พ.ศ.2507) ทางคลินิกมีการใช้ยานี้บ่อยๆ