logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาสลบ

อาการ : ยาสลบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โปรโพฟอล (Propofol)

ยาโปรโพฟอลมีสรรพคุณ เช่น ใช้ในกระบวนการผ่าตัดช่วยทำให้ผู้ป่วยมีสภาพไร้ความรู้สึกเหมือนมีอาการชาและมีสภาวะหลับง่ายขึ้น, ช่วยระงับประสาท (ยาคลายเครียด) กับผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เพนโททาล หรือ ไทโอเพนทอล (Pentothal or Thiopental)

ยาเพนโททาลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ใช้กระตุ้นให้เกิดภาวะหลับของผู้ป่วยโดยใช้ในกระบวนการวางยาสลบก่อนเข้ารับการผ่าตัด, บำบัดอาการชัก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไนตรัสออกไซด์ (Nitrous oxide)

ยา/แก๊สไนตรัสออกไซด์(Nitrous oxide เรียกย่อว่า Nitrous)หรือเรียกกันว่า แก๊สหัวเราะ(Laughing gas) เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมีเป็นโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอโซฟลูเรน (Isoflurane)

ยาไอโซฟลูเรน(Isoflurane) สูตรทางเคมีคือ C3H2ClF5O เป็นยาชื่อสามัญของยาสลบชนิดหนึ่ง การใช้ยานี้กับผู้ป่วย จะเป็นลักษณะการสูดพ่นเข้าทางเดินหายใจ/ทางจมูก

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether)

ยาไดเอทิลอีเทอร์(Diethyl ether หรือทั่วไปเรียกว่า Ether) เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่ง มีสูตรโมเลกุลคือ (C2H5)2O ลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีจุดเดือดต่ำ