logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาปฏิชีวนะแก้ท้องเสีย

อาการ : ยาปฏิชีวนะแก้ท้องเสีย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไซคลิก (Macrocyclic antibiotics)

ยาปฏิชีวนะกลุ่มแมคโครไซคลิก(Macrocyclic antibiotics) เป็นกลุ่มย่อยของหมวดยาแมคโครไลด์(Macrolide) โดยมีสูตรโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอน(C) มาต่อกันเป็