logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาทำแผล

อาการ : ยาทำแผล

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โพวิโดน-ไอโอดีน (Povidone-iodine)

ยาโพวิโดน-ไอโอดีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผลเช่น แผลจากของมีคม แผลไหม้ แผลถลอก ใช้ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด