logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาทาผิวหนังติดเชื้อ

อาการ : ยาทาผิวหนังติดเชื้อ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ทิงเจอร์เมอไทโอเลต (Tincture merthiolate)

ยาทิงเจอร์เมอไทโอเลตมีสรรพคุณดังนี้ ใช้ทาผิวหนังผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด, ใช้รักษาบาดแผลในขั้นตอนการปฐมพยาบาล, ใช้ต่อต้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา