logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

อาการ : ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เฮพารินโมเลกุลเล็ก (Low molecular weight heparin)

ยาเฮพาริน(Heparin)เป็นยาที่มีฤทธิ์ต่อต้านและขัดขวางการจับตัวของเกล็ดเลือด(ยาในกลุ่ม ยาต้านการแข็งตัวของเลือด)