logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาต้านการอักเสบ

อาการ : ยาต้านการอักเสบ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

คอร์ติโซน (Cortisone)

ยาคอร์ติโซนมีสรรพคุณดังนี้ บำบัดรักษาอาการข้ออักเสบและลดอาการปวดบวมของข้อ, รักษาอาการแพ้ต่างๆที่เกิดกับผิวหนังอย่างรุนแรง, รักษาอาการโรคหืด